tel. 531 690 548   tel.
e-mail: info@axio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lenmet.pl

z dnia 08.01.2024r.

 

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży drogą elektroniczną w serwisie dostępnym pod adresem www.lenmet.pl prowadzonym przez Kamila Osińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AXIO Kamil Osiński z głównym miejscem wykonywania działalności w Bydgoszczy (85-758) przy ul. Przemysłowej 27, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 8781727349, REGON: 527398026 (zwanego dalej Sprzedającym).
 2. Sklep internetowy lenmet.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu, w formie umowy zawieranej na odległość między osobą zamawiającą (Klientem), a Sprzedającym. Przedmiotem sprzedaży są produkty znajdujące się w ofercie Sprzedającego na stronie www.lenmet.pl.
 3. Sformułowaniom użytym w niniejszym Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:
  • Sprzedający - Kamil Osiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AXIO Kamil Osiński,
  • Klient - osoba fizyczna pełnoletnia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa szczególna przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedającym za pośrednictwem Serwisu umowę sprzedaży drogą elektroniczną,
  • Konto - usługa świadczona przez Sprzedającego drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu utworzenia i prowadzeniu konta w Serwisie ułatwiającego zawieranie umów sprzedaży towaru,
  • Regulamin - niniejszy regulamin,
  • Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem www.lenmet.pl
  • Produkt/Towar - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  • Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość produktów znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia produktów, miejsce wydania produktów oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Sprzedającemu przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego produktów będących przedmiotem zamówienia.

 

§ 2. Korzystanie z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest za pośrednictwem Konta.
 2. Do rejestracji Konta konieczne jest podanie prawdziwych danych osobowych Klienta.
 3. Warunkiem rejestracji Konta jest zaakceptowanie Regulaminu.
 4. Konto umożliwia zapamiętanie danych do wysyłki oraz historii zamówień„.
 5. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego.
 6. Sprzedający może pozbawić prawa do korzystania z Serwisu Klienta, który w procesie rejestracji konta lub składania zamówienia bez rejestracji celowo podał‚ nieprawdziwe dane lub pomimo wezwania niezwłocznie nie zaprzestał łamania postanowień ustępu powyższego.

 

§ 3. Produkty oferowane w Serwisie

 1. Podane przez sklep ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Oferowane przez Sprzedającego produkty są fabrycznie nowe, nieużywane i nieuszkodzone.
 3. Wszystkie produkty objęte są 2-letnią gwarancją producenta.
 4. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne. Informacja w tym zakresie będzie widniała w serwisie.
 1. Sprzedający udostępnia Klientowi ogólną informację o produktach znajdujących się w Serwisie, zawierającą opis produktu zgodnie z informacjami rozpowszechnianymi przez producenta lub dystrybutora.
 2. Wygląd, a zwłaszcza kolor produktów prezentowanych na stronie w Serwisie może nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu tych produktów w granicach właściwych dla rozbieżności występujących pomiędzy rzeczywistym wyglądem danej rzeczy, a jej wyglądem na zdjęciu.

 

§4. Zamówienia 

 1. Zamówienia można składać korzystając z formularza zakupu, znajdującego się w Serwisie.
 2. W przypadku wyboru odbioru osobistego, Klient powinien odebrać towar w terminie 14 dni. Po upływie terminu powyższego, Sprzedający może anulować zamówienie, chyba że Klient dokonał przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego.
 3. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi pomiędzy Klientem a Sprzedającym do zawarcia umowy sprzedaży towaru.
 1. Dane wpisane w trakcie składania zamówienia objęte są ochroną zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Zamówienia potwierdzane są pocztą elektroniczną w ciągu 2 dni roboczych. Do tego czasu możliwe jest anulowanie zamówienia. Po otrzymaniu potwierdzenia Klient nie ma możliwości anulowania zamówienia.
 3. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Klienta (np. błędny numer telefonu) w ciągu 2 dni roboczych, zostanie ono anulowane, chyba że w tym czasie Klient dokona płatności.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień budzących uzasadnione wątpliwości lub zawierających niekompletne dane.
 5. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem firmy AXIO Kamil Osiński do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania jego podpisu.
 6. Dostawy są realizowane przez firmy kurierskie lub pocztę, pod adres wskazany w zamówieniu. Możliwy jest także odbiór osobisty w siedzibie firmy AXIO.

 

§ 5. Dostawa i transport produktu

 1. Czas realizacji zamówienia standardowo wynosi 2-5 dni roboczych.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy w przypadku chwilowego braku towaru w magazynie spowodowanego uzasadnionymi przyczynami. O wszelkich zmianach terminu dostawy Klient jest informowany.
 3. Koszt dostawy zakupionego towaru wynosi 24,60 zł za sztukę*, o ile nie podano inaczej.
 4. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzą wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia odebranego towaru.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w czasie transportu. Przed pokwitowaniem odbioru Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu odbieranego towaru. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej "Protokołu Reklamacji".
 6. Jeśli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, kurier ustala stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i protokolarnie je potwierdza. Kurier zobowiązany jest wykonać te czynności także na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Ustalenia protokolarne powinny być dokonane w obecności Klienta, a jeżeli nie jest to możliwe, kurier dokonuje ustaleń w obecności osób zaproszonych przez siebie do tej czynności.
 7. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub jej uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, kurier zobowiązany jest ustalić stan przesyłki na żądanie Klienta zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.
 8. Przyjęcie przesyłki przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć Klient stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał‚ ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

*produkty, których waga nie przekracza 30 kg.

§ 6. Zwrot towaru

 1. Klient, który dokonał zakupu w Serwisie, może zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonych od dnia otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Niniejszy zapis czyni zadość obowiązkowi informacyjnemu znajdującemu się w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. Nabywca zwraca towar na swój koszt.
 3. Zwrócić można tylko towar kompletny, nieuszkodzony i nie noszący śladów użytkowania, w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu.
 4. Prawo zwrotu towaru nie przysługuje w przypadku zakupu dokonanego przez instytucje oraz - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

§ 7. Reklamacja towaru

 1. Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedającym oraz składania reklamacji, za pomocą następujących danych teleadresowych:
  1. adres korespondencyjny: ul. Przemysłowa 27, 85-758 Bydgoszcz
  2. adres poczty elektronicznej: info@axio.pl
  3. telefon kontaktowy: 531690548
 2. Sprzedający zobowiązuje sią do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe - do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji
 3. W reklamacji należy podać dane Klienta umożliwiające realizację reklamacji, opis niezgodności towaru z umową, a także informację o żądaniu reklamacyjnym.
 4. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego. Zaleca się aby dostarczenie towaru zostało poprzedzone poinformowaniem Sprzedającego o reklamacji.
 5. Reklamowany towar należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu postępowania reklamacyjnego Jeżeli towar nie zostanie odebrany w tym terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.

§ 8. Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności:
  • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sprzedający ma prawo dokonać zmiany Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu Klienta o tych zmianach.
 3. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje w terminie wskazanym przez administrację Serwisu, nie krótszym jednak niż 7 dni od ogłoszenia go na stronie głównej Serwisu oraz powiadomienia o jego nowym brzmieniu Klientów posiadających Konto drogą poczty elektronicznej.
 4. Jeżeli Klient posiadający konto nie wyraża zgody na nowe brzmienie Regulaminu, zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego w przewidzianym wyżej terminie.
 5. Wszelkie spory rozstrzygane na tle niniejszego regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, Strony mogą wytoczyć powództwo w szczególności przed sądem właściwym:
  • według miejsca zamieszkania pozwanego,
  • według siedziby zakładu głównego lub oddziału przedsiębiorcy, jeżeli dochodzone roszczenie ma związek z tym oddziałem,
  • według miejsca wykonania umowy.

 

 Ostatnia aktualizacja 09.01.2024